Reklama

Regulamin

Zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisu

 1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Portalu i/lub Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu i/lub Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Portalu i/lub Serwisu.
 2. Warunki techniczne: Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie elementy niezbędne do korzystania z Portali i/ lub Serwisu POW.
 3. W ramach Portalu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
  • zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Portalu lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. sms/mms) lub za pośrednictwem kanałów RSS. Materiały, do których Użytkownik otrzymuje dostęp mogą być personalizowane pod kątem zainteresowań Użytkownika wynikających z jego aktywności internetowych;
  • zamieszczać Materiały w celu ich prezentowania w Portalu w ramach świadczonej przez Usługodawcę usługi hostingu polegającej na udostępnianiu Użytkownikowi miejsca na serwerach Usługodawcy;
  • korzystać z wyszukiwarek, kalkulatorów, map itp.;
  • dokonywać transakcji handlowych w sieci Internet, w szczególności zawierać umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług;
  • korzystać z Serwisów społecznościowych umożliwiających prezentację osoby Użytkownika, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami w celu wymiany poglądów i informacji, w szczególności w ramach czatów, forów dyskusyjnych itp.;
 1. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.
 2. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w niniejszym Regulaminie nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu jest bezpłatne.
 3.  W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej. Materiały te mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Użytkowników opartych na ich aktywnościach internetowych.
 4. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim Materiałów.
 5. POW zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu.
 6. POW zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (komentarzy, blogów, artykułów sponsorowanych) bez podania przyczyny. POW nie moderuje dodawanych przez użytkowników treści.

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portali POW i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego w Internecie – netykieta, normami społecznymi, dobrymi obyczajami, w poszanowaniu praw własności intelektualnej, a w szczególności: niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy, a głównie wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, w tym treści homofobiczne, naruszających uczucia religijne
  • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy
  • niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  • nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej
  • nierozpowszechniania treści pornograficznych
 2. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników do Portali i/lub serwisów POW treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługi dostępne bez konieczności rejestracji oraz wymagające rejestracji, ale nie dokonane przez pracowników i współpracowników POW, a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu publikacji (treści, komentarzy, obrazów, video) - będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami:
  POW oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje publikacje Użytkowników we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych w przypadku publikacji, które zawierają:
  • zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.)
  • zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich,
  • treści niezgodne z obowiązującym prawem
  • mające charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,
  • treści po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).
 1. POW nie moderuje dodawanych treści.
 2. Blogi zamieszczone na Portalach i/lub w Serwisach podlegają odrębnym uregulowaniom.
 3. Użytkownik Portalu i /lub Serwisu ponosi odpowiedzialność za:
  • zamieszczone przez siebie na Portalu i/lub w Serwisie materiały, komentarze i inne wpisy
  • sposób, w jaki korzysta z Portalu i/lub Serwisu i za ewentualne skutki , jakie mogą z tego wynikać
  • szkody, jakie mogą wynikać z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika

Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi Portalu i/lub Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu i/lub Serwisu
 2. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Południowa Oficyna Wydawnicza  Sp. z o.o., 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1a. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez POW.
 4. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.